• Avda. Alfons XIII, 78 Entl 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)
  • info@pujolaparelladors.com
  • 93 384 74 00 / 93 127 43 13

Arquitectura d'urbanitzacions

Projectes d'obra d'urbanitzacions i planificació urbanística

  • arquitectos-urbanizaciones 01
  • arquitectos-urbanizaciones 02
  • arquitectos-urbanizaciones 03
  • arquitectos-urbanizaciones 04
  • arquitectos-urbanizaciones 05
  • arquitectos-urbanizaciones 06
  • arquitectos-urbanizaciones 07
  • arquitectos-urbanizaciones 08

Urbanització Torrent de la font polígon P-1

Urbanització d’un tram del Torrent de la Font destinat a parc públic. Cal destacar l’execució d’uns miradors amb estructura prefabricada de formigó. També es va utilitzar el sistema prefabricat tant per els petits murs de contenció com per el modulat de bancs.

Data: 1999-2000
Situació: Avda. Cerdanya s/n - 08915 Badalona
Promotor: Junta de Compensació Polígon I Torrent de la Font
Estudi d'arquitectura: Poch&Moliner and Partners S.L.
Arquitecte: Antoni Poch Vives
Treballs realitzats: A + CD + CQ + ESS + CSS + CEC
 
Identificació de serveis realitzats:
P (Projecte)
CP (Col·laboració projecte)
CD (Col·laboració direcció obra)
CES (Càlcul estructures)
A (Amidaments)
DEO (Direcció execució obra)
CQ (Control Qualitat)
ESS (Estudi seguretat i salut)
CSS (Coordinació Seguretat i Salut)
CEC (Control econòmic)
Serveis d'arquitectura tècnica

Cèdules d’habitabilitat

Projectes d’obres

Direccions d’obres

Amidaments i pressupostos

Càlcul d’estructures

Seguretat i salut